Dobiegł końca, rozpoczęty we wrześniu I etap prac remontowych przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Koniewie. 27.10.br. z udziałem przedstawiciela Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie p. Małgorzaty Helińśkiej-Grodź, odbył się formalny odbiór tych robót.

Roboty wykonane przez firmę p. Tomasza Zienkiewicza – Usługi Budowlane „BUDMAX” z Reska, posiadającą duże doświadczenie rewitalizacji zabytków, obejmowały remont i zabezpieczenie ok. 1/3 fundamentów w północnej części kościoła.

W toku zrealizowanych robót wykonano likwidację betonowej opaski, która dotychczas kumulowała wilgoć wokół budynku i pogarszała stan techniczny fundamentów.

Fundamenty odkopano, oczyszczono, uzupełniono ubytki, wykonano iniekcję preparatem do izolacji przeciwwilgociowej. Następnie wybrane masy ziemne uzupełniono żwirem i wykonano opaskę z kamienia polnego uzupełnionego żwirem kwarcowym. Dodatkowo wykonano reprofilację terenu.

Podczas prac remontowych natrafiono na płyty nagrobne, które wydobyto z ziemi i zabezpieczono. W przyszłości staną się one częścią lapidarium. Tymczasem, te cenniejsze, zostaną wyeksponowane w kościele.

Remont, którego całkowity koszt wyniósł 80 tys. zł, został sfinansowany w całości z dotacji w ramach Funduszu Kościelnego, zarządzanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Robotami przy kościele kierował kierownik budowy p. Tomasz Iwaszczyszyn, nadzorował je inspektor nadzoru p. Piotr Buchwał. Wszystkie prace ziemne prowadzone były pod nadzorem archeologicznym wykonywanym przez p. Marcina Peterlajtnera. Przebieg robót był konsultowany z autorem projektu remontu i waloryzacji kościoła dr inż. arch. Maciejem Płotkowiakiem

Podejmowane są starania o pozyskanie funduszy na kontynuowanie prac przy fundamentach, ale także na remont i zabezpieczenie drewnianej wieży, której stan jest na granicy zagrożenia katastrofą budowlaną.

Tekst: Ilona Szkudlarek

Foto: Piotr Buchwał